شعارنویسی علیه ابراهیم حاتمی کیا درجاسک

شعارنویسان دو شعار “حاتمی کیا اعدام باید گردد”,” مرگ برحاتمی کیا”برعلیه این چهره سینمایی و”خانواده سبزباید تحریم گردد”را برعلیه این نشریه بروی برخی دیوارهای این شهرستان نوشته اند.


کد خبر: ۱۹۷۷   تاریخ انتشار: ۱۷:۲۸ – ۱۵ اسفند ۱۳۸۶


در چند روز گذشته شهروندان شهر جاسک شاهد دیوار نویسی برعلیه یک تهیه کننده وکارگردان سینمای کشور دربرخی نقاط بودند.


به گزارش البرز شعارهای بامضمون مرگ واعلام انزجار ازاین فیلمساز مشهور کشور درکنار شعارهایی علیه مجله خانواده سبز دراین شهردیده شده است .


شعارنویسان دو شعار “حاتمی کیا اعدام باید گردد”,” مرگ برحاتمی کیا”برعلیه این چهره سینمایی و”خانواده سبزباید تحریم گردد”را برعلیه این نشریه بروی برخی دیوارهای این شهرستان نوشته اند.


این گزارش حاکیست احتمالا این شعارها بخاطر مصاحبه اخیروی بامجله مذکور به دیوارها نوشته شده است .


 حاتمی کیا در این مصاحبه که درخانواده سبز منتشرشد,در بیان خاطراتی از عملیات مرصاد گفته است :  زمانی که زنان منافق را به عنوان جلو دار دیدم به یاد عایشه و جنگ جمل افتادم این مصاحبه در بین اهل سنت استان هرمزگان انعکاس خوبی نداشت وباعث خشم آنان به ویژه در شهرستان جاسک استان هرمزگان شد.
این شهرستان جنوبی کشور دارای بافت جمعیتی اهل تسنن است.