شعرهای جالبی که برای سنگ مزار شعرا سروده شده است!

من تقریبا تو تالار ادبیات تازه کارم ولی امیدوارم با زدن این تاپیک پام تو این تالارم باز بشه
به همین خاطر ممکن است این تاپیک تکراری باشد اگر این طوربود ببخشید
من یک دفعه با صدف درباره امضام یک گفت و گوهایی کردم شاید من را یادش باشه
به هرحال این تاپیک را زدم و توی آن شعرهایی از شاعرانی می نویسم که برای سنگ قبر آنها توسط خود شاعر
سروده شده است خواهش می کنم کمکم کنید

 

شعر خسرو شاهانی برای سنگ مزارش

تمام مطالب زیر قول خود شاعر است:
نام=خسرو فامیل=شاهانی قد=۱۶۲ وزن=۶۲کیلو با استخوان متولد:دی ماه ۱۳۰۸
برابر با اول ژانویه ۱۹۲۹٫ این که می بینید مردم مختلف جهان و کشورهای اروپایی و دنیای مسیحیت
شب اول ژانویه را جشن می گیرند قسمت اعظمش به خاطر تولد بنده است.
خانه ای در شهر به نقد و اقساط به ۱۲۰۰۰تومان خریدم و به ۱۴۰۰۰تومان فروختم و آمدم تهران.
آن موقع چون خیابان و خانه ما به قول امروزی ها خارج از محدوده بود فاقد آب و برق و تلفن و گاز بود
و در نتیجه تنها خیابان ما تاریک بود و من این شعر را خطاب به شهرداری مشهد برای روی سنگ مزارم سرودم:
ای نکویان که در این دنیایید/همه صاحب نظر و آقایید
ساعتی خویش فراموش کنید/لحظه ای درد مرا گوش کنید
این که خسبیده در این خاک منم/خسروم خسرو شیرین سخنم
بنده هم مثل شما سال و مهی/می کشیدم نفسی گاه گهی
لیک از بنده پرجوش و خروش/در همه عمر بدم خانه به دوش
عاقبت با غم و با خون جگر/خانه ای یافتم از شهر بدر
چون که هم مرز بیابان بودم/خارج از شهر و خیابان بودم
شهرداری سر الطاف نداشت/به خدا ذره ای انصاف نداشت
یک عدد لامپ نزد بر سر چوب/تا که معلوم شود صبح،غروب
چون که آن کوچه از لطف به دور/بود تاریکتر از داخل گور
مسکن دیو و دد و دون شده بود/جمع آنها ز صد افزون شده بود
ناگهان نیمه شبی تیره و تار/کامدم خسته و گیج از سر کار
گشتم از پشت من بیچاره/زیر چنگال پلنگی پاره
زنده بودم که پلنگی منو خورد/آن چه جا ماند به غسال سپرد
حال بنده که مردم به درک/قسمتم بود ازاین چرخ و فلک
که مرا یوز پلنگی بخورد/همچو ماهی که نهنگی بخورد
عوض گریه که بر بنده کنید/فکری از بهر دو تا زنده کنید

 

شعر ایرج میرزا برای سنگ قبرش

ایرج میرزا(فوت۱۲۹۶قمری)
ای نکویان که در این دنیایید/یا از این بعد به دنیا آیید
این که خفته ست در این خاک منم/ایرجم ایرج شیرین سخنم
مدفن عشق جهان است اینجا/یک جهان عشق نهان است اینجا
آن که از مال جهان هستی بود/صرف عیش و طرب و مستی بود
هر که را روی خوش و خوی نکوست/مرده و زنده من عاشق اوست
من همانم که در ایام حیات/بی شما صرف نکردم اوقات
تا مرا روح و روان در تن بود/شوق دیدار شما در من بود
بعد چو رخت زدنیا بستم/باز در راه شما بنشستم
گرچه امروز به خاکم مأواست/چشم من باز به دیدار شماست
بنشینید به این خاک دمی/بگذارید به خاکم قدمی
گاهی از من به سخن یاد کنید/در دل خاک دلم شاد کنید

 

شعر رهی برای مزار ابدی اش

الا ای رهگذر کز راه یاری/قدم بر تربت ما می گذاری
در اینجا شاعری غمناک خفته است/رهی در سینه خاک خفته است
فروخفته چو گل با سینه چاک/فروزان آتشی در سینه خاک
بنه مرهم ز اشکی داغ ما را/بزن آبی بر این آتش خدا را
به شب ها، شمع بزم افروز بودیم/که از روشن دلی چون روز بودیم
کنون شمع مزاری نیست ما را/چراغ شام تاری نیست ما را
سراغی کن ز جان دردناکی/برافکن پرتوی بر تیره خاکی
ز سوز سینه ما هم رهی کن/چو بینی عاشقی یا درهی کن