شعر طنز بسیار جالبی درمورد متروی تهران

شعر طنز بسیار جالبی درمورد متروی تهران

ازدحام و فشار از هر سو

زور آرنج و ضربه زانو

 

بدترین بوی عالم است الحق

بوی سیر و پیاز و عطر و عرق

 

کارمند و محصل و عملی

کامبیز و غضنفر و مملی

 

تاجر و دزد و دکتر و بیکار

لاغروچاق و سالم و بیمار

 

حرف‌های سیاسی و گله‌ها

بحث تبعیض‌ها و فاصله‌ها

 

گاه دعوای عده‌ای سالار

فحش‌های به‌شدت کش‌دار

 

یک نفرغرق در سطور کتاب

یک نفر هم کنار او در خواب