عکس: وقتی علی کریمی با یک عکاس شوخی می کند!

شوخی علی کریمی با عکاس
شوخی نفس گیر علی کریمی با یک عکاس

شوخی علی کریمی با عکاس