محصولات دانلودی

طالع بینی حرف اول اسم

طالع حرف اول اسم

 

 

 


طالع بینی انسانها و شناخت خصوصیات آنها از روی حرف اول اسم آنان!!!!

 

 

 


توجه : در این روش به دلیل وجود نداشتن حروف “گ.پ.چ.ژ”باید به جای این حروف معادل

 

 

 

 

فارسی آنما را قرار دهید .مثال : (ژچ گ)=ج (پ)=ب.

 

 

 

الف: خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه ملاحظه کند و خونگرم میباشد

 

 

 

 

و با همه کس زود صمیمی میشود ودر زندگی در جنگ و جدال و گفتگو به سر میبرد و

 

 

 

 

پیراهن سیاه بر او نامبارک می باشد و محنت بسیار می کشد و هر چه را طلب کند زود بیابد

 

 

 

 

 

و مریضی وی همیشه در باد قولنج گردن وپهلو می باشد.

 

 

 

 


ب : فردی خوش قیافه و زیبا وبا محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب او خالی و قدر

 

 

 

 

مال دنیا را نداند.

 

 

 


ج : فردی باشد زیبا و خوش اخلاق وبا محبت و او همیشه از مریضی شکم رنج میبرد و این

 

 

 

 

مریضی هر چند وقت یکبار اشکار میشود و دو وجه دارد یا سیاه چهره و قوی استخوان یا

 

 

 

 

سفید پوست و بزرگ اندام و همیشه سرگردان واشفته می باشد و از کار خود حیران است.

 

 

 


د: او فردی با دیانت و پر فکر وبشاش و زیبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنیا را نمی داند

 

 

 

 

و همیشه در حال ترقی می باشد.

 

 

 

 


ه : او فردی است که همیشه اطرافیان را امر و نهی کند و زیبا چهره وتند خو و

 

 

 

 

اتشی مزاج و طبع او گرم میباشد.

 

 

 

 


و: فردی است که همیشه به دیگران کمک می کند و گاهی مغرور میشود و زبان بد پشت

 

 

 

 

 

سر او باشد و دیگران بدی او را میگویند.

 

 

 

 


ز: زیبا و خوش اخلاق و با محبت و خونگرم و در هر کاری مقرراتی است و در زندگی برای او

 

 

 

 

 

سحری می کنند و در زندگی شکست بزرگی می خورد و همیشه از درد سر و زانو در عذاب

 

 

 

 

میباشد و نسبت به زندگی دلسرد می گردد و حیران و سر گردان میشود.

 

 

 

 


ت: او فردی است خوش جهره و خوش اخلاق کم خواب و هرگاه مرتکب گناه میشود سریع

 

 

 

 

 

توبه میکند و اگر دل کسی را برنجاند بسیار نگران و در پی ان است که دلجویی کند و

 

 

 

 

 

همیشه احساس تنهایی عجیبی در خود دارد.

 

 

 

 


ث: فردی است ثابت قدم و پر اراده و در هر کاری ثابت قدم می باشد خوش اخلاق و پر عقل

 

 

 

 

است و پیشانی او پهن میباشد و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد.

 

 

 

 


ح: او فردی زیبا و خوش اخلاق و حق گو و کینه ای و حرف را در دل نگه دارد و همیشه در

 

 

 

 

 

بحث و جدل وجنگ به سر میبرد.

 

 

 

 


خ: فردی است زیبا چهره با چشمانی درشت با محبت و مقرراتی و هر چه سعی میکند

 

 

 

 

 

رزقش بسیار شود موفق نمی شود و او فردی است عشقی و تنبل و کاهل در کارها و باید

 

 

 

 

 

این کار را ترک کند تا در زندگی موفق و سر بلند شود.

 

 

 

 


ر: او فردی است خوش اخلاق میانه رو و اتشی و همیشه اطرافیان در پشت سر او بد

 

 

 

 

 

گویی کنند و او فردی است طمعکار و زیبا چهره وخوش گذران و اگر ایمان خود را حفظ کند

 

 

 

 

به هر مقام و منزلتی که بخواهد میرسد و دست او همیشه از پول دنیا تهی است.

 

 

 

 


س : او فردی میباشد پر استعداد و با ذوق و سلیقه و همیشه بهترین اجناس را انتخاب

 

 

 

 

می کند و بسیار مغرور ومتکبر میباشد و هر کاری که میل داشت انجام میدهد و با اطرافیان

 

 

 

 

 

خود در نزاع و لجبازی بسر میبرد فردی باشد اتشی مزاج و همیشه در چشم اهل واعیان

 

 

 

 

 

 پر هیبت به چشم میاید.

 

 

 

 


ش: او فردی است مشفق ومهربان و جنگجو و عصبانی و خونگرم و زبان او تلخ است و هر

 

 

 

 

 

چه در دنیا به او ضرر برسد از دست و زبان خود میخورد و اگر زبان خود را نگه دارد

 

 

 

 

 

 از بلا محفوظ میماند و بسیار لجباز است.

 

 

 

 


ص : فردی است حرف شنو و دهن بین و هرکس هر حرفی را با او در میان بگذارد سریع

 

 

 

 

 

باور میکند نترس و خشن و خوش اخلاق و با محبت و همیشه در حال ترقی و فکر میباشد.

 

 

 

 


ض : او فردی است خوش اخلاق و زیرک ودانا وکینه توز و همیشه نگرانی خود را در ظاهر

 

 

 

 

 

بروز نمیدهد و پیشانی او پهن است و کمان ابرو دارد و در کارها بسیار دقیق میباشد و هرگز

 

 

 

 

 

 

یاد خدا را فراموش نمی کند و به دنبال هر کار زشتی توبه می کند و فردی زرنگ است.

 

 

 

 

 


ط :او فردی است پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خو نگرم و پیراهن سیاه

 

 

 

 

 

 

 

براو خوشایند نیست و دوستی بسیار میکند.

 

 

 

 

 


ظ : او فردی است که ظاهر و باطنش یکی است و خشک ومقرراتی میباشد و اطرافیان

 

 

 

 

 

 

پشت سر او بد گویی کنند و قدر مال دنیا را نداند و در سینه و اعضا خالی دارد که نشان

 

 

 

 

 

 

اقبال است و دنبال دوست رود و خواهان ان است که با دوستان تفریح کند.

 

 

 

 

 

 


ع : او فردی باشد بلند مرتبه و پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده و مقرراتی وخشک و او

 

 

 

 

 

هرگز قدر مال دنیا را نمیداند و در دوستی با دیگران پاینده و متعصب و در اول زندگی رنج

 

 

 

 

 

بسیار کشد و قدر مال دنیا را نداند.

 

 

 

 

 

 


غ: زیبا چهره با گذشت و خشک و مقرراتی و احساس نا امیدی کند در فکر میرود و به

 

 

 

 

 

 

 

گذشته واینده خود می اندیشد دانا وعالم است و زندگی را با صلح وصداقت دوست دارد.

 

 

 

 

 

 


ف : او فردی است اتش مزاج و تند خو و جاهل و زیبا چهره و جنگ جو و خون گرم و نترس از

 

 

 

 

 

 

ناحیه هر چند وقت یک بار مریض و رنج میکشد و در زندگی چند بار شکست میخورد ولی در

 

 

 

 

 

اینده به مقام و منزلت خوبی میرسد.

 

 

 

 

 


ق: فردی است قادر وتوانا و زیرک و دانا و در هر کاری نقشه بسیار میکشد و موفق میشود

 

 

 

 

 

هم زیباست و هم خوش اخلاق و فردی است خوش گذران و قدر مال دنیا را نداند و گاه

 

 

 

 

 

گاهی با ملایمت و یا خصومت برخورد میکند.

 

 

 

 

 


ک: او فردی است زیبا وخوش اخلاق و زیرک و دانا و زیرک و خشک و مقرراتی و زبان او تلخ

 

 

 

 

 

است و همیشه دیگران از زبان او در عذاب میباشند با یک کلمه حرف دیگران را برنجاند و

 

 

 

 

 

همیشه در حال ترقی و فعالیت باشد.

 

 

 

 

 


ل: فردی است زیبا چهره و خوش اخلاق و یکدنده و همیشه جدایی اختیار کند و غرور

 

 

 

 

 

 

خاصی دارد قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه متعصب اطرا فیان نزدیک خود میباشد.

 

 

 

 


م : خوش اخلاق و با محبت و خون گرم ونترس و همیشه اطرافیان پشت سرش بد گویی

 

 

 

 

 

 

کنند و در روبرو از او تعریف و تمجید کنند او فردی باشد خوش چهره و چشمان درشتی دارد

 

 

 

 

 

و در کارهای خود همیشه کاهلی دارد و زود عصبانی میشود و سریع خاموش میشود

 

 

 

 

 

 

عشقی میباشد و در تمام کارها تقاضای کمک کند.

 

 

 

 

 


ن: او فردی است زیبا و خوش اخلاق و کینه توز و دم دمی مزاج میباشد گاهی اوقات بسیار

 

 

 

 

 

 

خوب و گاهی اوقات بسیار بد و مقرراتی وخشک میشود همچون قاضی میباشد ودر حقوق

 

 

 

 

 

خود ودیگران به میزان برخورد کند.

 

 

 

 

 


ی :او فردی است پر فکر وزیبا و با هر کس در افتد بر او غالب گردد دم دمی مزاج میباشد و

 

 

 

 

 

 

گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک و مقرراتی است او فردی است چهار شانه و از

 

 

 

 

 

 

مریضی شکم گاه گاهی رنج میبرد.

خرید یخچال دست دوم برای نیازمندان
-------------------------------------------
حراجی و تخفیف ویژه برای محصولات دانلودی
-------------------------------------------

گروه اینترنتی خبرینه
این سایت حاصل ترکیب چند وبگاه مختلفه! سایت گنجینه، فایل دانلودر، مُجازی و ایرونیا با هم ادغام شدن و خبرینه رو تشکیل دادن! بیش از 17 هزار مطلب تو زمینه‌های گوناگون و متنوع؛ از مجازی‌کده و عمومی و سرگرمی و تفریحی بگیرید تا محصولات دانلودشدنی و قالب و افزونه وردپرس و مطالب آموزشی و...

با ثبت نام تو خبرنامه خبرینه، هر رو مطالب ما رو تو ایمیل‌تون دریافت کنید.

توجه: پس از ثبت ایمیل حتما وارد اینباکس ایمیل خود شده و روی لینک فعالسازی در ایمیلی که از طرف ما ارسال شده کلیک کنید(راستی ما اسپم ارسال نخواهیم کرد).

پیشنهاد ما
 1. ناشناس :
  ۲۵ شهریور ۹۱

  خیلی خوب بود

 2. مودی :
  ۲۲ اردیبهشت ۹۱

  درست بود مرسی

 3. سمانه :
  ۱۲ اردیبهشت ۹۱

  کلا مزخرفه

 4. ناشناس :
  ۰۵ اسفند ۹۰

  الکی وبی ارزش

 5. غضنفر :
  ۲۹ آبان ۹۰

  سادا جون گو نه گه چقدر بی ادبی …………..

 6. شیما :
  ۲۹ آبان ۹۰

  عالی بود واسه من و بر و بچ کاملا درست بود مرسی

 7. مهسا :
  ۲۵ آبان ۹۰

  کاملادرست بود

 8. شراره :
  ۰۳ آبان ۹۰

  بله کاملا درست بود

 9. فرنوش :
  ۰۳ آبان ۹۰

  خوب بود تا حدودی راست بود

 10. ناناز تبل :
  ۳۰ مهر ۹۰

  خوووووووووووووووب بود

 11. nokhodiiiiiiiiiiiiiii :
  ۲۰ شهریور ۹۰

  avale esmam y mibashad toooooop bod cheshe adam bikhoda darad ama bekhoda man shekam dard nadaran

 12. زليخا قدرت :
  ۰۹ شهریور ۹۰

  خوب بید

 13. رومینا :
  ۲۷ مرداد ۹۰

  همش خرافته.

 14. ناشناس :
  ۲۴ مرداد ۹۰

  همش راست بود

 15. دیلان :
  ۱۸ مرداد ۹۰

  درباره من درست بود

 16. س :
  ۱۶ مرداد ۹۰

  بدنبود

 17. mahsa :
  ۱۰ مرداد ۹۰

  درست بود

 18. سمیه :
  ۰۶ مرداد ۹۰

  برای من که راست بود

 19. s.a.h :
  ۰۴ مرداد ۹۰

  راست میگیا

 20. HOSAIN HASHEMI :
  ۳۱ تیر ۹۰

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH GANDETOOOOOOON BEZANNNNNAA

 21. saeideh :
  ۳۰ تیر ۹۰

  good bud

 22. ندا :
  ۲۳ تیر ۹۰

  بد

 23. ناشناس :
  ۲۳ تیر ۹۰

  بدنبود

 24. ناشناس :
  ۲۳ تیر ۹۰

  فال وگیروم فال ازدواج ول زندگی فال اولین بچه حالا هر کدام رو میخواهین سفارشش دهید فقط ۱۰ دلار

 25. من :
  ۲۰ تیر ۹۰

  اصلا هم درست نیست مونده در چه محیطی بزرگ شده باشی.

 26. ال :
  ۱۸ تیر ۹۰

  تکلیف ماها که دو تا اسم داریم چی میشه؟

 27. melika???? :
  ۰۱ تیر ۹۰

  sorry u khejalat nemikeshid mooooozakhraf
  ??

 28. ye soal!! age yekio b ye esm dg seda bezanan ama esme shenasnamash ye chiz dg bashe taklif chie??khosoosiatesh kodoome??? CHErTo PeRtE baba!!!!!

  مدیر: تمام فال و طالع بینی ها فقط بخاطر سرگرمی تو این سایت قرار داده شده. شخصا به هیچ کدوم اعتقادی ندارم

 29. مریم :
  ۰۹ خرداد ۹۰

  خیلی خوب بود . متشکرم

 30. فاطی :
  ۰۵ خرداد ۹۰

  فال هم فال قدیم اینا چین *@@@

 31. زهرا :
  ۱۴ اردیبهشت ۹۰

  بابا جمع کنید اینارو همشون چرت و پرت بود

 32. و :
  ۱۳ اردیبهشت ۹۰

  یک کم درست بود

 33. هادی :
  ۱۳ اردیبهشت ۹۰

  خیلی خوب بود……………………….

 34. زهرا :
  ۱۳ اردیبهشت ۹۰

  کمی به واقعیت شباهت داشت

 35. گيلدا :
  ۳۱ فروردین ۹۰

  دقیقن درست بود واسه حرفه (ف @ ک)

 36. ناشناس :
  ۲۹ فروردین ۹۰

  خیلی بی معنی بود اه

 37. شیدا :
  ۲۸ فروردین ۹۰

  خیلی مزخرف بود

 38. سميه :
  ۲۱ فروردین ۹۰

  خوب بود.مرسی.

 39. مهتاب :
  ۱۵ فروردین ۹۰

  هر کی می گه بی ربط بود یه چیزی می خوره.درست بودن

 40. دعا :
  ۱۱ فروردین ۹۰

  حرف(د)وجودندارد

 41. نسيم :
  ۲۱ اسفند ۸۹

  خیلی مزخرف و دروغ بود

 42. katrin :
  ۰۳ اسفند ۸۹

  ba hal bood

 43. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :
  ۰۱ اسفند ۸۹

  خوشم اومد،بد نبود فقط من از درد شکم رنجی نمی برم

 44. ح :
  ۳۰ بهمن ۸۹

  مزخرف

 45. saba :
  ۱۷ بهمن ۸۹

  خیلی بی ربط بودند