طبقه بندی دختران در قدیم!

عکس طنز دخترها در زمان قاجار

عکس طنز دخترها در زمان قاجار

فقط برید خدارو شکر کنید قدیم به دنیا نیومدید…
قدیم
دختر بین ۹ تا ۱۰ساله را خانمچه
۱۲ تا ۱۳ ساله را نوچه
۱۳ تا ۱۵ ساله را غنچه
۱۷ تا ۱۸ ساله را ترشیده
و ۲۰ سالگی به بعد را پیردختر می‌نامیدند…