طوفان در شهرهای استان گلستان

طوفان در شهرهای استان گلستان

طوفانی با سرعت میانگین هفتاد کیلومتر درساعت در شهرهای استان گلستان موجب آسیب دیدگی شبکه برق و خسارت به خودرو ‌ها شد.