ظهور عکس توسط نامحرم، چه حکمى دارد؟
جواب :  


  ظاهر کردن (عکس) در صورتى که صاحب عکس ناشناخته باشد و احتمال مفسده در کار نباشد مانعى ندارد، (جامع‏المسائل آیت الله فاضل س ۱۷۳۲).