عبدالله گل در روز اول ماه رمضان آب خورد


عبدالله گل رئیس جمهور اسلام گرای ترکیه در نخستین روز از ماه مبارک رمضان و در مقابل خبرنگاران و دوربین عکاسان و فیلمبرداران اقدام به خوردن آب کرد! رئیس جمهور ترکیه هنگام بازدید از استان جنوب شرقی کشورش « سیرت » بدون اینکه متوجه روزه دار بودن خود شود یک لیوان آب سر کشید اما وقتی با پرسش خبرنگاران روبرو شد که « مگر روزه نیستی جناب رئیس » به شدت خشمگین شد و میزبانان را به دلیل قرار دادن لیوان آب در مقابل وی مورد خشم قرار داد.