عدد عجیب


۱۴۲۸۵۷

اگر عدد مذکور را در دو ضرب کنیم، حاصل: ۲۸۵۷۱۴ میشود!-به ارزش مکانی ۱۴ توجه کنید

اگر این عدد را در سه ضرب کنیم حاصل: ۴۲۸۵۷۱ میشود!-به ارزش مکانی ۱ توجه کنید

اگر این عدد را در چهار ضرب کنیم حاصل: ۵۷۱۴۲۸ میشود!-به ارزش مکانی ۵۷ توجه کنید

اگر این عدد را در پنج ضرب کنیم حاصل: ۷۱۴۲۸۵ میشود!-به ارزش مکانی ۷ توجه کنید

اگر این عدد را در شش ضرب کنیم حاصل: ۸۵۷۱۴۲ میشود!-سه رقم اول با سه رقم دوم جا بجا شده

اگر این عدد را در هفت ضرب کنیم حاصل: ۹۹۹۹۹۹ میشوداین عدد به تازگی کشف نشده! بلکه هزاران ساله که به عنوان یه عدد جالب مورد توجه بوده. ۱۴۲۸۵۷ در واقع دوره گردش عدد ۱/۷ هست و خاصیتهای جالب دیگه ای هم داره

همونطور که میبینید، مضارب این عدد همه یا ۱۴۲۸۵۷ (با گردش حلقوی) هستند یا ۹۹۹۹۹۹ . جالب اینجاست که برای اعداد بزرگتر هم این روند به صورت دیگه ای ادامه داره


مثلا ۸*۱۴۲۸۵۷ میشه ۱.۱۴۲.۸۵۶، حالا اگه رقم اول رو با ۶ رقم بعد جمع کنید حاصل میشه: ۱۴۲.۸۵۷


و مثلا ۴۲*۱۴۲۸۵۷ میشه ۵.۹۹۹.۹۹۴، حالا اگه رقم اول رو با ۶ رقم بعد جمع کنید حاصل میشه: ۹۹۹.۹۹۹


و ۱۴۲۸۵۷*۱۴۲۸۵۷ میشه ۲۰.۴۰۸.۱۲۲.۴۹۹، حالا اگه ۵ رقم اول رو ۶ رقم بعد جمع کنید حاصل میشه: ۱۴۲.۸۵۷