عشق «آمیتا باچان» ببین چکار می کنه؟!

خونه شون رو آب برده ولی دارند فیلم هندی می بینند اون هم با بازی آمیتا پاچان!