عشق از نظر دبیرها و معلم های رشته های مختلف!

دبیر دینی: عشق یک موهبت الهی است.

دبیر ورزش: عشق تنها توپی است که اوت نمی شود.

دبیر شیمی: عشق تنها اسیدی است که به قلب صدمه نمی زند.

دبیر اقتصاد: عشق تنها کالایی است که از خارج وارد نمی شود.

دبیر ادبیات: عشق باید مانند عشق لیلی ومجنون محور نظامی داشته باشد.

دبیر جغرافی: عشق از فراز کوه های آسیا تیری است که بر قلب می نشیند.

دبیر زیست: عشق یک نوع بیماری است که میکروب آن از چشم وارد می شود