عشق به خدا

وقتی عشق می ورزید به خدا نزدیکتر می شوید و در می یابید که خدا درباره شما و درباره جهان چه احساسی دارد. وقتی عشق می ورزید وارد خانه خدا می شوید! وقتی با عشق به اطراف می نگرید با چشم خدا به اطراف نگریسته اید!