عشق درگفتار بزرگان (جدید)

گفتار عاشقانه در باب عشق و عاشقی

۱٫وقتی به دنبال عشق می گردی، با قلبت به پیش رو،نه با مغزت(مارک تواین)

۲٫یک کلام ما را از تمام درد و سختی های زندگی رهایی میبخشد…عشق.(سوفوکلوس)

۳٫از عشق ورزی محبوب نیرو میگیریم،ودر عشق ورزی به او ، جرات می یابیم(تائو زو)

۴٫عشق برترین احساس دنیاست اما وقتی پایان می یابد بدترین است(اسکات تامسون)

۵٫میتوانی تمام دنیا را به محبوبت ببخشی ،اما ماندگارترین هدیه کلامی مهربانانه خواهد بود.(ژاک پیر ریبالت)