عشق یعنی….

عشق یعنی خون دل !

یعنی جفا !

عشق یعنی درد و دل !

یعنی صفا !

عشق یعنی یک شهاب و یک سراب !

عشق یعنی یک سلام و یک جواب !

عشق یعنی یک نگاه و یک نیاز !

عشق یعنی عالمی راز و نیاز!!!