عکس از تمرین تیم فوتبال بانوان کابل

تمرین تیم فوتبال بانوان کابل در مقر نیروهای آیساف