عکس / خانم نماینده در صف اول نماز مردان

این تصویر جالب متعلق به مراسم تشیع پیکر مرحوم بابک معصومی در استادیوم شریعتی کرج است که درکمال تعجب درآن خانم آجرلو نماینده فعلی مردم کرج در مجلس درحال اقامه نماز بین آقایان دیده میشود