عکس: دستشویی زنانه مردانه، با هم!

مردا این ور، زن ها (هم) این ور!


سرویس بهداشتی مختلط!

این عکس مال سرویس بهداشتی بیمارستان امیر مازندرانی ساری ، بخش اورژانسه!


خلاقیت


یه ابتکار برای این که توی ظرف شستن برای مراسم ها ، اطراف بیخودی خیس نشن .