عکس سارکوزی در حال سُر خوردن روی پلکان هواپیما

رییس جمهور فرانسه که به روندا سفر کرده، در فرودگاه «کیگالی» خبرساز شد. او هنگام پایین آمدی از پلکان هواپیما سر خورد و وزیر خارجه کمکش کرد تا به زمین نیفتد.

خردنیوز