عکس: شعبان بی مخ در کنار محمد علی کلی

shaban-bi-mokh-mohammad-ali-keley