عکس هایی جالب از کتاب درسی دوم دبستان ۱۰۰ سال پیش

در سال ۱۳۰۰ ش.، یک سال پس از کودتای ۱۲۹۹، قانون “شورای عالی فرهنگ” به‌تصویب رسید. طبق این قانون، کلّیه امور مدارس؛ مانند سازمان مدرسه‌ها، برنامه‌ها، امتحانات، و تأیید صلاحیت و استخدام معلمان در سراسر کشور یکسان شد و دامنه مدارس خصوصی محدود گردید. مؤلفان و ناشران نیز ملزم شدند که کتاب‌های درسی را طبق برنامه وزارت فرهنگ آن زمان تألیف و منتشر کنند. در سال ۱۳۰۷ به دستور وزیر فرهنگ وقت (قراگوزلو ملقب به اعتمادالدوله) و در ۹ تیر ۱۳۰۸ طبق تصویب هیأت دولت، چاپ و تألیف کتاب‌های ابتدایی در انحصار دولت قرار گرفت (۱۸: ۷۴). کتاب اول دبستان در همین سال تحت نظر اعتمادالدوله، با همکاری مخبرالسلطنه و با اشعاری از ملک الشعرای بهار و ایرج میرزا، چاپ و منتشر شد .


portal.nlai.ir


این هم عکس هایی از چند صفحه کتاب سال دوم دبستان چاپ سال ۱۳۰۸ شمسی که چند روز پیش گرفتم: