علت نجس بودن شراب و خون چیست؟
جواب :  


  آثار زیان بارى که مصرف الکل و شراب بر جسم و جان و اجتماع دارد بر کسى پوشیده نیست و آثار الکل نه تنها متوجه مصرف کننده بلکه متوجه فرزندان اشخاص الکلى نیز مى‏باشد. قرآن کریم در آیه ۹۰ و ۹۱ سوره مائده آن را در ردیف پرستش بت‏ها، یک نوع پلیدى درونى، موجب کینه و نفاق و دورى از یاد خدا و نماز مى‏داند. در مورد خون، امام صادق(ع) فرموده‏اند: خوردن خون علاوه بر آثار زیانبارى که بر جسم دارد، سبب صفت درنده خویى و قساوت قلب و بیرون رفتن رحم و شفقت از دل‏ها مى‏گردد. به طورى که انسان از کشتن نزدیکان و دوستان خود نیز ابائى ندارد و شارع مقدس براى سلامت فردى و اجتماعى، دستور اجتناب کامل از این دو را داده است تا مردم در اثر آلودگى بدن و لباس یا ظروفشان، دچار عوارض ناگوار خون و شراب نشوند و همچنین ادب عبودت و بندگى اقتضا مى‏کند که انسان هنگام نماز در مقابل خداوند متعال، از پلیدى و آلودگى‏هاى ظاهرى پاکیزه باشد و به همین جهت باید در نماز بدن و لباس به این دو چیز آلوده نباشد.