علی کریمی و دو پسرش (عکس)

تصویری از علی کریمی و دو پسرش که می تواند مانند عکس ۱۵ سال قبل علی پروین با پسرش ، محمد روی نیمکت پرسپولیس روزگاری تاریخی شود.

کریمی - هاوش - هیرسا