عملکرد اسفبار ۱۵ ملوان انگلیسى آزاد شده

 «رالف پیترز»، افسر بازنشسته ارتش که چندین درگیرى را از جبهه جنگ پوشش داده است در مقاله اى در روزنامه نیویورک پست به عملکرد اسفبار ۱۵ ملوان انگلیسى آزاد شده از سوى ایران پرداخته است.

به گزارش سرویس رسانه آریا، وى مى نویسد:


تصویر ۱۵ ملوان انگلیسى ترسو را در بدو ورودشان به انگلستان دیدیم. آنان درصدد بودند تا خود را از انظار مخفى نگاهدارند. گروگانهاى آزاد شده اجازه اظهار نظر بیشتر نداشتند. ظاهرا دولت بلر نگران بود که آنان بار دیگر به ستایش از ایرانیها بپردازند. اما چرا انگلستان این چنین براى تعدادى بزدل جشن گرفته است که براى شرمسار کردن کشور خود از یکدیگر سبقت مى گرفتند؟ آیا بهتر نیست که انگلیسیها براى سربازان بسیارى که شجاعانه در عراق و افغانستان جنگیده اند جشن گرفته و هیاهو کنند؟ چرا باید ورود کسانى جشن گرفته شود که در جلوى دوربینهاى تلویزیونى حضور یافته و دستگاه تبلیغاتى ایران را تقویت نمودند؟ در حالى که به زیردستان خود اجازه دادند به نحوى عمل کنند انگار که ایرانیان بهترین دوستان آنها هستند؟


در این حین، رییس عملیات دریایى ایالات متحده در مصاحبه اى با شبکه خبرى سى ان ان تاکید کرد نیروهاى آمریکایى در صورت اسارت آموزش داده شده اند که فقط نام و رده خود را عنوان کنند.در واقع این ملوانان انگلیسی، ۴ سال در زندان چانگى بدنبال سقوط سنگاپور ریاضت نکشیدند و ۵ سال را در زندان هانوى سپرى نکردند. ولى هنوز ما به دنبال دستیابى به شواهدى در خصوص شکنجه آنان هستیم. آنان در واقع طى چند روز شروع به انتقاد از کشور خود کردند.


تهران این بازى را برد. بر خلاف تفکر کارشناسان غربی، گروگانگیرى و آزادسازى آنان موجب تقویت ایران در داخل و در منطقه شد. دکتر محمود احمدى نژاد نه تنها مى دانست که چکار مى تواند بکند، بلکه مى دانست که چطور به این اقدام خاتمه دهد. او در کار خود موفق بود.


اوایل این هفته من در ضیافت شامى با یک تفنگدار دریایى بازنشسته آمریکایى که با تفنگداران دریایى انگلیسیها کار کرده و به آنان احترام مى گذاشت بودم. او فقط سر خود را تکان مى داد. او چندین بار در صدد برآمد تا تلفن را بردارد و از همترازان قدیمى خود بخواهد توجیهى براى این اقدام ملوانان انگلیسى در تشکر از دکتر محمود احمدى نژاد و مردم ایران بخاطر میهمان نوازیشان ارائه دهند.اما این مرد که مجموعه اى از نشانهاى افتخار بر سینه داشت هیچگاه با همترازان قدیمى خود تماس نگرفت. او پاسخ سوال خود را مى دانست و نمى خواست شرمسارى این تفنگداران دریایى انگلستان را مضاعف کند.


منبع: روزنامه نیویورک پست