عواقب گاو بازی!


ال فوندی ، ماتادور اسپانیایی در جریان نمایش گاو بازی در شهر بیلبائو در شمال اسپانیا زیر پاهای گاو خشمگین افتاده است.