عکس:مردی که خوراکش مار،عقرب ، عنکبوت و سوسمار استاین مرد ۲۱ ساله چینی خوراکش مار ،عقرب ،عنکبوت و سوسمار است.