عکس/نماینده‌ مجلسی که شبیه‌ گلزار است

این فرد نماینده مجلس افغانستان است که شباهت جالبی به محمدرضا گلزار دارد.
محمدرضا گلزار و نماینده مجلس