عکس: آشوب در شهر

با گسترش شهر نشینی و از بین رفتن محیط زیست حیوانات وحشی محل زندگی خود را از دست داده اند و با وجود ترس از محیط ‌های شهری و حضور انسان ‌ها بعضی از اوقات مسیر خود را گم کرده و سری به شهر می‌ زنند!

وبسایت ساعت ۲۴: با گسترش شهر نشینی و از بین رفتن محیط زیست حیوانات وحشی محل زندگی خود را از دست داده اند و با وجود ترس از محیط ‌های شهری و حضور انسان ‌ها بعضی از اوقات مسیر خود را گم کرده و سری به شهر می‌ زنند!