عکس / آقای محترم دیگه تکرار نشه لطفا!

عکسی بدون شرح!

آقای محترم شما که دیشب با دمپایی و شلوار راحتی اقدام به ربودن و کندن گل های باغچه نموده ای، فیلم شما را داریم. دیگر تکرار نشود وگرنه…