عکس: ابتکار جالب یک داروخانه در شیرازالبته الله رو اشتباه نوشته اند!!