عکس : تهران در سال۱۲۵۰

این عکس مربوط به سال ۱۲۵۰ هجری شمسی است،زمان ناصرالدین شاه قاجار که در حال حاضر بلوار میر داماد است.