عکس: جسد دکتر علی شریعتی قبل از دفن

جنازه دکتر شریعتی