عکس : دیدار آمنه بهرامی با احمدی نژاد

 

۱۳ مرداد ۱۳۹۰