عکس دیده نشده ای از سیداحمد خمینی در حال ورزش باستانی