عکس رنگین کمان دوقلو!

به گزارش نیوساینتیست، محققان دانشکده مهندسی جاکوبز، دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو به جای جستجوی این رنگین کمان ها، از شبیه سازی رایانه ای ۳بعدی استفاده کرده اند تا بفهمند رنگین کمان های دوقلو (Twin Rainbow) چطور تشکیل می شوند.

آن ها فهمیده اند جدا شدن این دو کمان از یکدیگر وقتی اتفاق می افتد که پرتوهای نور از دو نوع قطره متفاوت عبور می کنند. قطرات کروی و ریز، نور را در یک جهت پراکنده می کنند و قطرات درشت تر که هنگام سقوط در هوا دچار پهن شدگی در کف می شوند، نور را را با اندکی انحراف از جهت قبلی پراکنده می کنند.

این پژوهشگران، قطرات درشت تر و دچار پهن شدگی را بِرگِرواره نامیده اند، چراکه شکل این قطرات بسیار شبیه به ساندویچ همبرگر است! با استفاده از ریزقطرات کروی و قطرات برگرواره، آن ها موفق شده اند این رنگین کمان های دوقلوی نادر را به درستی شبیه سازی کنند.

این پدیده با رنگین کمان ثانویه (و رنگین کمان های مرتبه ۳ و ۴) متفاوت است. رنگین کمان های مرتبه ۲ و۳ و۴ در اثر شکست و بازتاب نور از ریزقطرات کروی آب در ارتفاع های مختلف شکل می گیرد و روشنی و شعاع کمان های آن ها با کمان اصلی متفاوت است. در این تصویر، رنگین کمان ثانویه یا مرتبه ۲ را به شکل کمان بزرگ تر و کم نورتر در بالا سمت چپ رنگین کمان دوقلو می بینید که ترتیب رنگ هایش برعکس رنگین کمان اصلی است

آنچه می بینید یک خطای دید نیست یک تصویر واقعی است!