عکس: شعار علیه آمریکا در ۷۰ سال پیش

« یانکی برو خانه‌ات». این یکی از شعارهایی است که در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، بر دیوارهای تهران نوشته است. دولت فضل‌الله زاهدی که با سرنگونی مصدق و شکست نهضت ملی، قدرت را به دست گرفته بود دستور داد که آثار این خیزش مردمی علیه استعمار انگلیس و آمریکا از بین برده شود.
“Yankee Go Home”
یانکی برو به خانه‌ات