عکس: شهروندان نیویورک در کنار ساحل در سال ۱۸۸۳

 

فکر می کنید الآن (۲۰۱۱) شهروندان نیویورک کنار ساحل با چه سر و وضعی ظاهر می شوند؟!