عکس/ فلک کردن خدمتکار زن در دوران قاجار

http://persianload.com/wp-content/uploads/2010/12/157807_315.jpg