عکس: فوتبال دستی علی پروین با …

این عکس قدیمی مربوط به زمانی است که علی پروین با حضور در میان کودکان بی سرپرست، با بعضی از آنها به بازی پرداخت