عکس متحرک: مرزهای ایران در طول تاریخ

این تصویر متحرک جالب توجه، مرزهای سرزمین ایران از دوران ایلام (۵۰۰۰ سال پیش) تا به امروز را نشان می دهد.