عکس: مدل جدید گدایی

نه می تونم حرف بزنم

نه می تونم راه برم

بدون دندون!

بدون شغل

با پوشک کثیف!

خدا رحم کنه