عکس: معتمدآریاو ده نمکی و آهنگرانی و… در ضیافت افطار