عکس: ملوان زبل واقعی را ببینید!

یک مرد برزیلی با تزریق روغن به بازوهای خود که عملی خطرناک در عالم بدنسازی تلقی می شود، بازوهای خود را به شکل عجیبی بزرگ و غیرعادی کرده است…

ملوان زبل برزیلی

یک مرد برزیلی با تزریق روغن به بازوهای خود که عملی خطرناک در عالم بدن سازی تلقی می شود، بازوهای خود را به شکل عجیبی بزرگ و غیرعادی کرده است و پس از توقف تزریق روغن به بازوهای خود، بازوهای وی به طرز عجیبی بزرگتر شده و کار به جایی کشیده شده که وی برای کوچک کردن بازوهای خود به پزشک مراجعه کره است.