تصاویری قدیمی و جالب از لس‌ آنجلس در سال ۱۸۶۰-۱۸۸۶ 

https://www.khabarineh.ir/wp-content/uploads/2012/08/1528.jpg
https://www.khabarineh.ir/wp-content/uploads/2012/08/1436.jpg https://www.khabarineh.ir/wp-content/uploads/2012/08/1340.jpg https://www.khabarineh.ir/wp-content/uploads/2012/08/1145.jpg https://www.khabarineh.ir/wp-content/uploads/2012/08/0949.jpg https://www.khabarineh.ir/wp-content/uploads/2012/08/0655.jpg https://www.khabarineh.ir/wp-content/uploads/2012/08/0556.jpg https://www.khabarineh.ir/wp-content/uploads/2012/08/0458.jpg
https://www.khabarineh.ir/wp-content/uploads/2012/08/0256.jpg https://www.khabarineh.ir/wp-content/uploads/2012/08/0157.jpg