عکس/ همسر خسرو شکیبایی و شهاب حسینی

شهاب حسینی و زن خسرو شکیبایی