عکس: وقتی یک ربات به رفسنجانی "قیچی افتتاح" می دهد!


منبع: بولتن نیوز