عکس :پسری با ۳۱ انگشت!


 

 

 


 

 

پسر بچه ۹ساله چینی با۱۵ انگشت در دستان و ۱۶ انگشت در پاها