عکس / پول درمان دیابت را ندارم، کمک کنید…

درخواست کمک برای بیماری قند یک رهگذر در بازار نجف آباد اصفهان

درخواست کمک برای بیماری قند یک رهگذر در بازار نجف آباد اصفهان

درخواست کمک مالی یک مرد دارای دیابت در روزهای آخر سال. به وضعیت پای این شخص دقت کنید…