عکس :۴ ساعت رقص روی کابل برق فشار قوی!


 

 

مرد بیکار چینی بعد از قطع شدن برق ۴ ساعت روی کابل برق فشار قوی رقصید.