عییییییش

توجه توجه
قابل توجه پسرا:
اگر شما از کنار دختری رد شدید و ایشون فرمودند عیشششششش.بدونید شما خیلی خوشگل تر از خود او یا دوست پسرش بودید که چشم دیدن شمارا نداشته و از عصبانیت جلوی خود را گرفته و مثل نوشابه گازدار عیشششششش میگن
پس در این جور مواقع اعتماد به نفس خود را بیشتر کنید و به خودتان بگوید من زیبا هستم